19 юли 2010

Християнско богословиеМилард Ериксън


СъдържаниеПредговор към българското изданиеПЪРВА ЧАСТ
Изучаване на Бога


1. Що е богословие
Естеството на религията
Определение за богословие
Мястото на систематичното богословие върху богословската карта
Нуждата от богословие
Отправната точка на богословието
Богословието като наука
Защо точно Библията?

2. Богословието и философията
Различните връзки между богословието и философията
Някои философии от XX век
Богословска употреба на философията

3. Методите на богословието
Богословската сцена днес
Как се „изготвя" богословие
Степени на авторитет па богословските твърдени

4. Богословието и критическото изучаване на Библията
Формален критицизъм
Редакционен критицизъм
Структурален критицизъм
Читателски критицизъм
Насоки за оценяване на критическите методи

5. Осъвременяване на християнското послание
Обвинението в анахронизъм
Трайните неща в християнството
Два подхода за осъвременяване па богословието
Критерии за неизменност

6. Богословието и неговият език
Езикът на богословието и верификационният анализ: Обвинението в безсмисленост
Езикът на богословието и функционалният анализ
Отговори на обвинението в безсмисленост
Теория за речевия акт

7. Постмодернизъм и Богословие
Определяне на постмодернизма
Типове постмодернистично богословие
Изучаването на богословие в постмодернистичната епоха

ВТОРА ЧАСТ
Опознаване на Бога


8. Божието общо откровение
Естеството па откровението
Източници на общото откровение
Реалност и ефикасност на общото откровение
Общото откровение и отговорността на човека
Приложения на общото откровение

9. Божието специално откровение
пределение и необходимост от специално откровение
Видът на специалното откровение
Изражения на специалното откровение
Специалното откровение - пропозиционално или личностно?
Писанието като откровение

10. Опазване на откровението: вдъхновение
Определение за вдъхновение
Фактът на вдъхновението
Въпроси, възникващи при формулирането на теория за вдъхновението
Теории за вдъхновението
Метод за формулиране на теория за вдъхновението
Обхватът на вдъхновението
Интензитет на вдъхновението
Един модел на вдъхновение

11. Достоверността на Божието Слово: непогрешимост
Различни концепции за непогрешимост
Значение на непогрешимостта
Непогрешимостта и аномалиите
Определяне на непогрешимостта
Помощни въпроси

12. Силата на Божието Слово: авторитет
Определение за авторитет
Религиозен авторитет
Установяване значението и божествения произход на Библията
Вътрешното действие на Светия Дух
Обективни и субективни компоненти на авторитета
Различни възгледи за просветлението
Библията, разумът и Духът
Традицията и авторитетът
Историческа и нормативна авторитетност

ТРЕТА ЧАСТ
Кой е Бог

13. Божието величие
Същност на атрибутите
Класификация на атрибутите
Атрибути на Божието величие

14. Божията доброта
Нравствени качества
Любовта и справедливостта на Бога - има ли противопоставяне?
Най-добрият подход за изследване атрибутите на Бога

15. Божията близост и отвъдност: Иманентност и трансцедентност 
Иманентност
Трансцедентност

16. Божието триединство: Светата Троица
Библейското учение
Исторически постановки
Най-важните елементи в доктрината за Светата Троица
В търсене на аналогии

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
Как Бог действа

17. Божият план.
Ключови определения
Учението на Библията
Естеството па Божия план
Логически приоритет: Божият план или човешките действия?
Един умерен калвинистки модел
Различни интерпретации на историята

18. Божието първоначално дело: Сътворението
Причини да изследваме доктрината за Сътворението
Елементи на библейското учение за Сътворението
Допълнителната творческа работа на Бога
Богословско значение ни доктрината
Доктрината за Сътворението и нейната връзка с науката
Уникалността на Божието творческо дело
Следствия от доктрината за Сътворението

19. Божието продължаващо действие: Провидение
Провидението като поддържане
Провидението като управление
Провидението и молитвата
Провидението и чудесата

20. Злото и Божият свят: Един особен проблем
Същност на проблема
Някои разрешения на проблема
Теми за разискване относно проблема за злото

21. Божиите специални пратеници: Ангелите
История на доктрината
Добрите ангели
Злите ангели
Ролята на доктрината за ангелите

ПЕТА ЧАСТ
Човешкото естество

22. Въведение в доктрината за човешкото естество
Важността на доктрината за човешкото естество
Представите за човека
Християнският възглед за човека

23. Произход на човека
Въпроси за изучаване
Смисъл на думата „произход"
Положението на Адам и Ева
Възгледи за сътворението на човека
Възраст на човечеството
Богословско значение на Сътворението на човека

24. Божият образ у човека
Съответните текстове от Писанието
Възгледи относно Божия образ у човека
Оценка на възгледите за Божия образ у човека
Заключения относно естеството на образа
Следствия от доктрината за Божия образ у човека

25. Органическата натура на човека
Основни възгледи за структурата на човека
Библейски съображения
Философски съображения
Един алтернативен модел - условно единство
Следствия от условното единство

26. Универсалност на човешкото естество
Всички раси
Двата пола
Хора с различен икономически статус
Различните възрасти
Неродените
Несемейните

ШЕСТА ЧАСТ
Грехът

27. Естеството на греха
Взаимовръзка между учението за греха и другите доктрини
Трудности при обсъждането на греха
Методи за изучаване на греха
Обозначения за греха в Библията

28. Източникът на греха
Различни концепции за източника на греха
Библейското учение
Съпоставка ни различните възгледи и изводи. Лечение на греха

29. Резултатите от греха
Влияния върху взаимоотношенията с Бога
Последици върху грешника
Последици върху взаимоотношенията с другите хора

30. Разпространение на греха
Пределите на греха
Интензивност па греха
Теории за първородния грях
Първородният грях: библейски осъвременен модел

31. Социално измерение на греха
Трудността да разпознаем греха на обществото
Учението на Библията
Стратегии за преодоляване греха на обществото

СЕДМА ЧАСТ
Личността на Христос

32. Съвременни проблеми относно методите в христологията
Историята и христологията
Личността и делото на Христос
Въплъщението, разгледано като митология

33. Божествеността на Христос
Библейското учение
Исторически отклонения от убедеността в пълната Христова божественост
Функционална христология
Изводи и следствия, произтичащи от божествеността на Христос

34. Човешкото естество на Христос
Важността на доктрината за човешкото естество на Христос
Свидетелствата на Библията
Ранни ереси относно човешкия облик на Иисус
Съвременни форми на омаловажаване човешкия облик на Иисус
Безгрешността на Иисус
Изводи и следствия, произтичащи от доктрината за човешкото естество на Иисус

35. Единството в личността на Христос
Цели на главата
Значимост на разглеждания въпрос и основни затруднения в него
Библейски сведения
Погрешни представи в ранната история на Църквата
Други опити да се разреши проблемът
Основни постулати в доктрината за двете природи в една личност

36. Девственото рождение
Значимост на разглежданата тема
Доказателства за девственото рождение
Възражения срещу девственото рождение
Богословско значение на девственото рождение

ОСМА ЧАСТ
Делото на Христос

37. Въведение към темата за делото на Христос
Цели на глава
Функциите на Христос
Етапите в Христовото дело

38. Теории за изкуплението
Важността на изкуплението
Общ обзор на теориите за изкуплението

39. Централната тема на изкуплението. Основополагащи фактори
Учението на Новия Завет
Основният смисъл на изкуплението
Възражения срещу наказателно-заместническата теория
Наказателно-заместническата теория - връзки с останалите теории
Следствия от заместническото изкупление

40. Обсег на изкуплението
За кого умря Христос?
Каква е целта на Христовото изкупление?

ДЕВЕТА ЧАСТ
Светият Дух

41. Личността на Светия Дух
Значимост на доктрината за Светия Дух
Трудности в разбирането на Светия Дух
Историческо развитие на доктрината за Светия Дух
Естеството на Светия Дух
Изводи от доктрината за Светия Дух

42. Делото на Светия Дух
Делото на Светия Дух по времето на Стария Завет
Делото на Светия Дух в живота на Иисус
Делото на Светия Дух в живота на християнина
Чудотворните дарби днес
Изводи относно делото на Светия Дух

ДЕСЕТА ЧАСТ
Спасението

43. Представи за спасението
Елементи, по конто се различават представите за спасението
Съвременни представи за спасението

44. Произход на спасението: предопределение
Историческо развитие на доктрината за предопределението
Различните възгледи за предопределението
Едно предложение за разрешаване на проблема
Изводи и следствия от предопределението

45. Начало на спасението: субективни аспекти
Ефективно призоваване
Логически ред: ефективно призоваване, обръщение и новорождение
Обръщение
Новорождение
Изводи и следствия от ефективното призоваване, обръщението и новорождението

46. Начало на спасението: обективни аспекти
Единение с Христос
Оправдание
Осиновление

47. Продължение на спасението
Освещение
Християнският живот

48. Последна фаза на спасението
Устояване в спасението
Прославяне

49. Средства за получаване и обхват на спасението
Възгледи относно средството за получаване на спасението
Обхват на спасението

ЕДИНАДЕСЕТА ЧАСТ
Църквата

50. Естеството на Църквата
Определение за Църква
Библейски образи за Църквата
Особени проблеми
Приложение

51. Ролята на Църквата
Функции на Църквата
Сърцето на служението на Църквата: благовестието
Характерът на Църквата

52. Управлението на Църквата
Форми на църковно управление
Конструиране на система за църковно управление за днес

53. Влизане в Църквата: кръщение
Основни възгледи за водното кръщение
Разрешаване на спорните въпроси

54. Пребиваване в Църквата: Господна вечеря
Въпроси, по които има съгласие
Въпроси, по които има несъгласие
Основни възгледи
Разглеждане на спорните въпроси

55. Единството на Църквата
Аргументи за единството на Църквата
Възгледи за естеството на единството
Историята и настоящото състояние на икуменизма
Въпроси, повдигнати от евангелските вярващи
Насоки за действие

ДВАНАДЕСЕТА ЧАСТ
Последните неща

56. Въведение в есхатологията
Статутът на есхатологията
Класификация на есхатологиите
Съвременни теории в есхатологията
Заключения относно есхатологията

57. Индивидуална есхатология
Смъртта
Междинно състояние
Следствия от доктрините за смъртта и междинното състояние

58. Второто идване на Христос и последващите събития
Второто идване
Възкресението
Последният съд
Значение на Второто идване и неговите следствия

59. Възгледи за Милениума и за Голямата скръб
Възгледи за Милениума
Възгледи за Голямата скръб

60. Последно състояние на нещата
Последното състояние на праведните
Последното състояние на нечестивите
Следствия от доктрината за последното състояние на нещата

Заключителни мисли

Именен и предметен показалец