20 юли 2010

Християнско богословие - Предговор


Християнско богословие

Милард Ериксън

Предговор към българското издание

През последните години у нас бяха издадени и продължават да се издават много книги с богословско съдържание. Една част от тях са под средното равнище, друга - с ярко изразена тенденциозна конфесионалност, а трети отговарят на естествените духовни потребности на съвременния човек.

Обективно погледнато, трудът на Милард Дж. Ериксън "Християнско богословие" е в третата група. Ето някои основания за това: 1) Авторът представя актуални проблеми от областта на систематичното богословие. 2) Разглежда ги без предубеденост и в широк мащаб. 3) Осветлява ги през различни призми, като изхожда от съвременните изисквания и потребности, без да пренебрегва традиционното. 4) Използва примери и сравнения, взети от съвременния живот, и с това допринася за по-лесно възприемане на религиозните истини. 5) Книгата е написана с топлота и религиозна убеденост.

Както е естествено да се очаква, тук е налице конфесионален елемент, но той е предложен в коректна и изискана форма. Тъй като авторът не познава православието, издателството реши да вмъкне и бележки под линия (обозначени със звездичка *), за да бъдат представени и някои православни концепции с цел да се обогати цялостното изследване.
Според Милард Ериксън е добре читателят да е запознат с библейския текст и с историята на християнството, както и с новозаветния гръцки език. Но, както сам той отбелязва, и онези, които нямат такива познания, могат също да ползват книгата.

Този труд запълва една съществена празнота в областта на систематичното богословие и дава отговор на редица въпроси в сферата на вярата. Сигурно ще има читатели, които няма да се съгласят с някои от богословските концепции на автора. Това е нормално. Но всеки, който чете задълбочено написаното, ще има солидна основа за размисъл и вглъбяване, за теоретично и практическо обогатяване, за религиозно преживяване. А всичко това осмисля и оправдава превода и издаването на "Християнско богословие" на български.

Проф. Д-р Тотю Коев.


 .