31 януари 2018

Речник на духовни термини в индуизма

 

А Б В Г Д Е И Й К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Я


А
 • Аватāра – „този, който се спуска”; цялостна или частична упълномощена инкарнация на Бога, която идва от духовното царство със специална мисия.
 • Авидийā – невежество.
 • Агнихотра-йаджна – церемониално огнено жертвоприношение, което се извършва във ведическите ритуали.
 • Адваита Ачарийа – инкарнация на Бога, която е главен придружител на друга инкарнация, Бог Чаитанйа Махāпрабху.
 • Адхибхаутика – страдания, причинени от други живи същества.
 • Адхйāтмика – страдания, причинени от собствения ум и тяло на човека.
 • Акарма – „бездейстие”; действие в преданост, от което човек не търси никакви реакции.
 • Акрура – чичо на Бог Кришна.
 • Алока – светлина.
 • Āнанда – духовно блаженство.
 • Āнандагири – известен последовател на Шанкарāчāрйа.
 • Апарā-пракрити – низшата, материалната енергия на Бога (материята).
 • Апараварга – вж. Мукти.
 • Арджуна – един от петимата братя Пāндави; Бог Кришна става негов колесничар по време на битката при курукшетра и изговаря пред него Бхагавад-гитā.
 • Āрйан – цивилизован последовател на ведическата култура; човек , чиято цел е духовният напредък.
 • Арчā-виграха – формата на Бога, която е проявена посредством материални елементи; например рисунка или статуя на Кришна, която се обожава у дома или в храма. Представен в тази форма, Бог лично приема обожание от Своите преданоотдадени.
 • Арчана – процедури, които се следват при обожанието на арчā-виграха.
 • Асура – човек, който се противопоставя на служенето на Бог.
 • Āтмā – себето. Атма може да се отнася до тялото, ума, интелекта или Върховното Себе, но обикновено обозначава индивидуалната душа.
 • Āтмāн – Себето; първоизточникът на живота и усещането.
 • Аханкāра – лъжливо его, посредством което душата погрешно се идентифицира с материалното тяло.
 • Ахимсā – ненасилие.
 • Ачāриа – човек, който учи с личния си пример; духовен учител.
 • Ачинтйа-бхедāбхеда-таттва – учението на Бог Чайтанйа за „невъобразимата едновременност на еднаквост и различие” на Бога и Неговите енергии.
 • Ашваттхāмā – неблагочестив син на великия учител по военно изкуство Дрона; убива децта на братята Пāндави.
 • Āшрами – четирите духовни стъпала според ведическата обществена система: брахмачарйа (период на обучение), грихастха (семеен живот), вāнапрастха (оттегляне) и саннйāса (отречение).
 • Аштāнга-йога – „осморният път”, който се състои от йама и нийама (морална практика), āсана (телесни пози), прāнāйāма (контрол над дишането), пратйāхāра (оттегляне на сетивата), дхāранā (устойчивост на ума), дхйāна (медитация) и самāдхи (дълбоко съзерцание на Вишну в сърцето).

Б
 • Бāдарайана – вж. Вйасадева.
 • Баладева – вж. Джаганатха, Баладева и Субхадрā.
 • Брахмā – първото сътворено същество във вселената; ръководено от Бог Вишну, той създава всички форми на живот във вселената и управлява гуната на страстта.
 • Брахмаджйоти – духовно сияние, което се излъчва от трансценденталното тяло на Бог Кришна и осветява духовния свят.
 • Брахма-джиджнāсā – изследване на духовното зание.
 • Брахмалока – жилището на Бог Брахма, най-висшата планета на този свят.
 • Брахман – (1) индивидуалната душа; (2) безличностният всепроникващ аспект на Върховния; (3) Бог, Върховната Личност; (4) махат-таттва, или тоталната материална субстанция.
 • Брāхмана – член на най-интелигентната класа хора, споредведическото деление на обществото на четири професионални класи.
 • Брахма-самхитā – текст, който е открит от Чайтанйа Махāпрабху в Южна Индия; в него са записани молитвите на Бог Брахма, отправяни към Бог Кришна.
 • Брхан-нāрадийа Пурāна – вж. Пурāни.
 • Брахмачāри – Ученик, който спазва обекта на безбрачие,според ведическата обществена система (вж. Āшрами)
 • Буда – инкарнация на Върховния Бог, която проповядва атеизъм, за да отклони хората в онова време от погрешното изпълнение на ведическите ритуални жертвоприношения, целящо единствено клане на животни.
 • Буддхи-йога – друго название на бхакти йога (предано служене на Кришна), което посочва, че тази йога е най-висшето положение на разума (будхи).
 • Бхāва – екстаз; стадий на бхакти, който предшества чистата любов към Бога.
 • Бхагавад-гитā – най-важното писание на ведическата традиция; съдържа ученията на Бог Кришна, предадени на Неговия преданоотдаден Арджуна, и обяснява, че предаността към Върховния Бог е едновременно основният метод и крайната цел на духовното съвършенство.
 • Бхагавāн – „Този, който притежава всички съвършенства”, Върховният Бог, който е резервоар на цялата красота, сила, слава, богатство, знание и отречение.
 • Бхакта – преданоотдаден.
 • Бхакти – предано служене на Върховния Бог.
 • Бхактиведанта – титла, означаваща „този, който е реализира, че преданото служене на Върховния Бог е целта на цялото знание”.
 • Бхактивинода Тхāкура – (1838 – 1915) духовен учител ваишнава, баща на Бхактисиддхāнта Сарасвати, който пък слага началото на движението за разпространяване на Кришна съзнанието на Запад.
 • Бхакти-йога – свързване с Върховния Бог чрез предано служене.
 • Бхакти-расāмрта-синдху – ръководство по предано служене, писано на санскрит от Шрила Рупа Госвāми през шестнадесети век; обяснение за преданото служене на Върховния Бог, което започва с обикновени практически дейности и завършва с най-висшето съвършенство – лична връзка с Бога.
 • Бхактисиддханта Сарасвати – (1874 – 1936) духовният учител на Негова Божествена Милост А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда.
 • Бхāрата – цар в древна Индия, прадядо на Пāндавите; име на Арджуна, означаващо „потопък на Бхарата”.
 • Бхāрата-варша – традиционно име на Индия, дадено в писанията.
 • Бхарата Махāрāджа – велик цар, преданоотдаден, при чието царуване Индия била наречена Бхарата-варша.
 • Бхишма – знатен генерал, почитан като „дядо” на династията Куру.

В
 • Ваишйа – член на класата на търговците и земеделците, една от четирите класи според ведическото разделение на обществото.
 • Ваишнава – преданоотдаден на Върховния Бог.
 • Вайкунтха – вечни планети в духовния свят.
 • Вāнапрастха – човек, който се е оттеглил от семейния живот, за да практикува по-голяма степен на отречение (според ведическата обществена система).
 • Варнāшрама-дхарма – ведическата обществена система, която организира обществото в четири професионални и четири духовни разделения (варна и āшрама), с цел да се издигне социалното, икономическото и политическото благосъстояние и да се осигури духовният напредък на членовете на обществото.
 • Варни – четирите подразделения на ведическото общество: брахмани (свещеници, учители и интелектуалци), кшатрии (военни и управници на обществото), ваишии (фермери и бизнесмени) и шудри (работници и занаятчии). Вж. също и варнāшрама-дхарма.
 • Варуна – полубогът, който отговаря за водните басейни.
 • Васудева – башата на Бог Кришна
 • Вāсудева – Кришна, синът на Васудева; име на Върховната Божествена Личност като Върховен господар на всички духовни и материални светове.
 • Ведāнта-сутра (Ведāнта) – философски трактат, написан от Вйāсадева; съставен е от кратки сентенции и правила, които съдържат същността на Упанищадите; резюме на теистичната философия на ведическата литература.
 • Веди – четирите първоначални писания (Рг, Сāма, Атхарва и Йаджур); в по-широк смисъл включват и Упанишадите и Веданта-сутра.
 • Ведическа литература – четирите Веди, Упанишадите, Ведāнта-сутра, Пурāните, Махāбхāрата и други истории и допълнения, а също така и по-нови произведения, създадени с съответствие с ведическите заключения.
 • Ведически – отнася се за култура, при която всички аспекти на човешкия живот се регулират от Ведите.
 • Видйā – знание.
 • Викарма – дейност, извършена против наставленията на писанията; греховна дейност.
 • Викарна – воин, който се сражавал срещу Пандавите на бойното поле Курукшетра.
 • Вишванāтха Чакравати Тхāкура – духовен учител ваишнава и коментатор на Шримад-Бхāгаватам в ученическата последователност, водеща началото си от Бог Чаитанйа Махāпрабху.
 • Вишну – име на Върховната Божествена Личност като създател и поддръжник на материалните вселени и този, който отговаря за гуната на доброто.
 • Вирāт-рупа или Вишва-рупа – вселенската форма на Върховния Господ.
 • Вишну Пурāна – вж. Пурāни.
 • Вйāсадева – съставителят на Ведите и авторът на Пурāните, Махāбхāрата и Ведāнта-сутра.
 • Вйāса-пуджā – денят, на който се е появил духовният учител; в този ден му се отдават почитания като на представител на Вйāсадева и непосредствен представител на Върховния Бог.
 • Враджа (Враджабхуми) – вж. Врндавана.
 • Врндāвана – трансценденталното жилище на Бог Кришна. То се нарича също така и Голока Врндавана или Кришналока. Градът Врндāвана в Матхура, област Уттар Прадеш, Индия, където Кришна се е появил преди пет хиляди години, е проявление на жилището на Кришна в духовния свят.
 • Вишудха сатва – Божествена добрина.

Г
 • Гадāдхара Пандита – главен придружител на Бог Чаитанйа Махāпрабху.
 • Ганг (Гангā) – най-святата река в Индия.
 • Ганеша – полубог, който отговаря за материалното богатство.
 • Гандхарви – небесни певци и музиканти измежду полубоговете.
 • Гаргамуни – свещеникът на династията Йаду, в която е избрал да инкарнира Бог Кришна.
 • Гарбходакашāйй Вишну – вж. Пуруша-аватāри.
 • Гаруда – човекът-птица, който носи Бог Кришна.
 • Гаудйа Матха (Мисията Гаудйа) – асоциация от храмове и институции в Индия за проповядване на Кришна съзнание, основана в началото на двадесети век от Шрила Бхактисиддхāнта Сарасвати.
 • Гаурāнга – Чаитанйа Махāпрабху.
 • Говинда – име на Върховната Божествена Личност, означаващо „този, който дава наслаждение на земята, кравите и сетивата”.
 • Голока – Кришналока, вечното жилище на Бог Кришна; най-висшата планета в духовния свят.
 • Гопāла Бхатта Госвāми – един от шестимата духовни учители ваишнави, които непосредствено следват Бог Читанйа Махāпрабху и системно представят ученията му.
 • Гопи – момичета пастирки, приятелки на Бог Кришна във Врндāвана, които са Негови най-отдадени и интимни преданоотдадени.
 • Госвāми – свами; човек, който е напълно способен да контролира сетивата си.
 • Грихастха – женен човек, който живее според ведическата обществена система.
 • Гуни – трите гуни, или качества, или начина на действие, на материалната природа: сатва (добро), раджо (страст) и тамо (невежество). Определят начина на живот, на мислене и на действие на душата, която обуславят.
 • Гуру – духовен учител, ачарйа, който говори и действа само в съответствие с писанията.
 • Гуру-кула – училище за изучаване на Ведите; децата тръгват на училище на петгодишна възраст и живеят под ръководството на духовен учител и без каквито и да било сексуални отношения.
 • Гиана Канда – учение с цел предано служене.

Д
 • Даридра–нāрāйана – погрешното схващане, че щом Върховнията Бог е в сърцето на всеки, всеки може да бъде възприеман като Бог, следователно обожаването на незначителния е същото като обожаването на Бога.
 • Двāпара-йуга – вж. Йуги.
 • Дева – полубог или богоподобен човек.
 • Деваки – съпруга на Васудева и майка на Бог Кришна.
 • Деви – вж. Дурга.
 • Джива (Дживатма) – вечната индивидуална душа.
 • Джагад-гуру – „духовен учител на вселената”.
 • Джаганнāтха, Баладева и Субхадрā – мурти на Бог Кришна като Джаганнāтха („Господаря на вселената”), заедно с Неговия брат Баладева и сестра му Му Субхадрā.
 • Дхаганатха Пури (Дхаганнатха-дхама) – град на брега на Ориса, провинция в Източна Индия; свещен град с храм и мурти на Бог Джаганнатха.
 • Джайадратха – главен враг на Пāндавите на бойното поле Курукшетра.
 • Джива Госвāми – един от шестимата духовни учители ваишнави, които непосредствено следват Бог Чаитанйа Махāпрабху и представят системно учението Му.
 • Джнāна – трансцендентално знание.
 • Джнāна-йога – път за духовна реализация посредством умозрително философско търсене на истината.
 • Джнāни –последовател на Джнāна-йога; този който се опитва да достигне Върховния Абсолют, като развива емпирично, умозрително знание.
 • Дрона – учител по военно изкуство на братята Пāндави, който е принуден да се сражава срещу тях в битката при Курукшетра.
 • Дурга – персонификация на материалната енергия на Бога и съпруга на полубога Шива.
 • Дурйодхана – син на Дхртарāштра, който оглавява сражението срещу братята Пāндави в битката при Курукшетра.
 • Дхарма – (1) религиозни принципи; (2) вечното естествено занимание на човека (предано служене на Бога); вечният път на живото същество.
 • Дхйāна – медитация.
 • Дхртарāштра – обединява се със синовете си, за да изиграят заедно братята Пāндави с царството им и да се сражават с тях на бойното поле Курукшетра.

Е
 • Епоха на Кали – вж. Кали-йуга

И
 • Индра – цар на райските планети и господстващото божество на дъжда.
 • Ишопанишад – вж. Упанишади.

Й
 • Йаджна – жертвоприношение.
 • Йамарāджа – полубог, който напазва грешниците след смъртта; известен също и като един от главните авторитети в преданото служене на Бог Кришна.
 • Йавана – нецивилизован човек, варварин.
 • Йашодā – майка-осиновителка на Бог Кришна и съпруга на Нанда Махāрāджа.
 • Йога – духовна дисциплина, която свързва човек с Върховния.
 • Йоги – този, който се занимава с един от йога методите.
 • Йога-мāйā – вътрешна духовна енергия на Бога.
 • Йудхиштхира – най-големият от братята Пāндави; след битката при Курукшетра Бог Кришна го прави цар.

К
 • Кāла – време.
 • Кали – вж. Дурга.
 • Кали-йуга – сегашната ведическа историческа епоха (четвъртата и последна в цикъла на четирите последователно деградиращи епохи), характеризираща се с непрекъснат упадък на духовното знание и деградация на човешката цивилизация; „епоха на кавги и лицемерие”, която е започнала преди повече от пет хиляди години и продължава общо четиристотин тридесет и две хиляди години. (вж. Йуги)
 • Калпа-тару – „дърво на желанието”, което расте в духовния свят и може веднага да даде всеки пожелан плод.
 • Кāма – материално желание; похот.
 • Камса – демоничен цар, който след като прави много безуспешни опити да убие Кришна, сам бива убит от Него.
 • Каратали – инструмент, подобен на малки чинели, използван по време на киртана.
 • Карма – дейност в материалния свят, която обвързва човек с някакви последици, добри или лоши.
 • Карма-кāнда – ритуали, препоръчани във Ведите за тези, които се интересуват от материални облаги.
 • Карма-йога – път за реализация на Бога посредством посвещаване резултатите от дейностите на Бога.
 • Карми – човек, зает в карма (плодоносна дейност); материалист; човек, който се опитва да се наслаждава на резултатите от материалние си дейности.
 • Карна – най-големият брат на Пāндавите, който се сражава срещу тях в битката при Курукшетра.
 • Катха Упанишад – вж. Упанишади.
 • Кешава Кāшмири – прочут учен, победен от Бог Чаитанйа Махāпрабху в състезание по поезия.
 • Киртана – пеене или говорене във възхвала на Върховния Бог. Вж. също и санкиртана.
 • Крпа – велик воин, който се сражава срещу братята Пāндави в битката при Курукшетра.
 • Кришна – Върховната Божествена Личност, която се явява в своята първоначална двуръка форма и която е източникът на всички други форми и инкарнации на Бога.
 • Кришналока – върховното жилище на Бога.
 • Кришна-прасāдам – вж. прасāдам.
 • Куру – потомци на Куру, по-специално синовете на Дхртарāштра, които застават срещу Пāндавите.
 • Курукшетра – древно място за поклонение близо до Делхи, където става битката при Курукшетра и е произнесена Бхагавад-гитā. Вж. също Дхртарāштра и Пāндавите.
 • Кшатрийа – вж. варни.
 • Кширодакашайу Вишну – вж. Пуруша-аватāри.

Л
 • Лилā – трансцендентално „забавление” или дейност, извършвана от Върховния Бог.
 • Лока – планета.
 • Лакшми – богиня на щастието и вечна съпруга на Върховната Божествена Личност Нарайана.

М
 • Мадхвāчарийā – духовен учител ваишнава, живял през тринадесети век; проповядва теистичната теория за „чистия дуализъм” и поддържа схващането, че винаги съществува разлика между Бога и живите същества.
 • Мāндукйа Упанишад – вж. Упанишади.
 • Мāйā – материалната енергия; илюзорната енергия на Върховния Бог, която заблуждава живото същество, така че то да забрави духовната си същност и Бога.
 • Майадава – монистичната философия, че няма разлика между Бога и живите същества. Вж. също и Шанкарачарйа.
 • Майадави – имперсоналисти, които твърдят, че Бог не може да има трансцендентално тяло.
 • Мантра – трансцендентален звук или ведически химн; сричка, дума или стих с определена духовна сила; тя се повтаря или върху нея се медитира, за да се постигне разбиране и реализация.
 • Ману – полубог, който е баща на човечеството.
 • Ману-самхитā – древна ведическа законодателна книга за човешкото общество.
 • Махабхарата – епична история на древна Индия, написана от Вйāсадева, в която той включва и Бхагавад-гитā.
 • Махаджани – главните авторитети в преданото служене на Бога..
 • Мартйа-лока – „свят на смъртта”; планетата Земя.
 • Марут (Вāйу) – полубог, отговарящ за вятъра.
 • Махā-мантра – великата мантра, съдържаща същността на всички останали мантри,: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, която означава: О, Боже,о, Енергийо на Бога, моля ви, ангажирайте ме да ви служа”
 • Махāрāджа – титла; вж. конкретното име.
 • Махāтмā – „велика душа”; освободена личност, която е напълно Кришна осъзната.
 • Млеччха – този, който не следва пътя на ведическата култура.
 • Мрданга – глинен барабан, използван при възхваляването на Бога с музикален съпровод.
 • Махат-таттва – цялата материална енергия.
 • Мукти – освобождение от материалното съществуване.
 • Мундака Упанишад – вж. Упанишади.
 • Муни – мъдрец.
 • Мурти – въплъщение на Бога във форма, изградена от материални елементи (боя, камък, дърво и т.н.), която е обожавана в храма.

Н
 • Нанда Махāрāджа – цар на Враджа и приемен баща на Бог Кришна.
 • Наишкарма – другото название на акарма.
 • Нāрада-панчарāтра – книга от Нāрада Муни, съдържаща инструкции за начина на отдаване на предано служене на Бога.
 • Нāрāйана – четириръката форма на Бог Кришна, който властва на Ваикунтха планетите; Бог Вишну; „този, който е източникът и целта на всяко живо същество”.
 • Навадвипа – град в провинция Надиа в Западен Бенгал, родно място на Бог Чаитанйа Махāпрабху.
 • Нектарът на предаността – резюмирано изследване от Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда върху книгата на Рупа Госвāми Бхакти-расāмрта-синдху.
 • Нимаи Пандита – името на Бог Чаитанйа Махāпрабху по врме на забавленията Му като млад учен.
 • Нирвāна – освобождение от материалното съществуване.
 • Ниргуна – без признаци или качества; във връзка с Върховния Бог терминът означава, че Той е отвъд материалните качества.
 • Нитйāнанда Прабху – инкарнация на Бога, която идва като главен придружител на друга инкарнация, Бог Чаитанйа Махāпрабху.

О
 • Ом (Омкāра) – свещена сричка, която е началото на много ведически мантри и която представя Абсолютната Истина.

П
 • Падма Пурāна – вж. Пурāни.
 • Пāндави – петте сина на цар Пāнду: Йудхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева; петима братя воини, близки приятели на Бог Кришна, които се сражават в битката при Курукшетра, за да си възвърнат царството от синовете на Дхртарāштра.
 • Пāнду – брат на Дхртарāштра и баща на братята Пāндави.
 • Пара-брахман – Върховната Божествена Личност, която е по-висша от безличностния Си аспект на Брахман.
 • Парамāтмā – Свръхдушата; локализиран аспект на Върховния Бог, обитаващият в нас свидетел и водещият, който съпътства всяка обусловена душа при преминаването й от едно тяло в друго в материалния свят.
 • Парāшара Муни – баща на Вйāсадева и първият разказвач на Вишну Пурāна.
 • Парикшит Махāрāджа – велик ведически цар и преданоотдаден на Бога, който изслушва Шримад-Бхāгаватам от Шукадева Госвāми и така постига съвършенство.
 • Парампарā – ученическа последователност.
 • Патанджали – авторът на първоначалната йога система.
 • Прайāга – място за поклонение, близо до Аллахабад, където текат едновременно двете свещени реки – Ганг и Йамунā.
 • Пракāшāнанда Сарасвати – саннйāси имперсоналист, който след като бива победен от Бог Чаитанйа Махāпрабху с аргументи от писанията, става Негов ученик заедно с четиридесетте си хиляди последователи.
 • Пракрити – енергии или природи, подвластни на Върховния Бог; от тях съществуват две: живите същества и материалната енергия, тоест мъртвата материя. Вж. също и пуруша.
 • Пранава – вж. омкāра.
 • Пранāйāма – дихателният контрол като средство за напредък в йога.
 • Прасāдам – посветена храна; храна, предложена с преданост на Бог Кришна; храна, очистена от грехове поради това, че най-напред е предложена на Бога, за да й се наслади първо Той.
 • Пратйахāра – отдръпване на сетивата като средство за напредък в йога; духовна храна, пречистена от карма.
 • Прахлāда Махāрāджа – преданоотдаден на Бога, който бил мъчен от демоничния си баща, но бил покровителстван и спасен от Бога.
 • Премā – чиста, спонтанна предана любов към Бога, освободена от всякакви егоистични мотиви.
 • Пртха – Кунти, съпруга на цар Пāнду и майка на Пāндавите.
 • Пурāни – осемнадесетте исторически допълнения към Ведите.
 • Пури – вж. Джаганнāтха Пури.
 • Пуруша – Върховният Бог като върховен господар на пракрити.
 • Пуруша-аватāри – главни експанзии на Бог Вишну, които осъществяват сътворяването, поддържането и унищожението на материалните вселени. Каранодакашайи Вишну (Махā-Вишну) лежи в Причинния океан и издишва безброй вселени; Гарбходакашāйи Вишну влиза във всяка вселена и създава раззнообразието; Кширодакашāйи Вишну (Свръхдушата) влиза в сърцето на всяко сътворено същество и всеки атом.
 • Путанā – демонична вещица, която искала да убие Бог Кришна по време на детските Му забавления, но самата тя бива убита от Него.
 • Парамадваити – Най-висшето единство на божествената двойка Радхе Кришна, във формата на Чаитанйа Махāпрабху.
 • Пуджа – почитание.

Р
 • Рагхунāтха Бхатта Госвāми и Рагхунāтха дāса Госвāми – двама от шестимата духовни учители ваишнави, които непосредствено следват Шри Чаитанйа Махāпрабху и представят системно неговите учения.
 • Раджас (Раджо-гуна) – материалната гуна на страстта, характеризираща се с материалистични усилия и желание за сетивно наслаждение.
 • Рāдхā (Рāдхāрāни) – най-интимната, вечната съпруга на Бог Кришна, която е персонификация на Неговата духовна наслаждаваща се енергия.
 • Рāкшаси – вид демони-човекоядци.
 • Рāма – (1) име на Бог Кришна, което означава „източник на цялото наслаждение”; (2) Бог Рāмачандра, инкарнация на Кришна като съвършен и справедлив цар.
 • Рāмāнанда Рāйа – близък придружител на Бог Чаитанйа Махāпрабху.
 • Рāмāнуджāчāрйа – духовен учител ваишнава от единадесети век, който атакува монистичната философия на Шанкарāчāрйа.
 • Рāмачандра – вж. Рāма.
 • Раса – специфична склонност към специфична личностна връзка с Върховния Бог.
 • Ратха-йāтрā – годишен фестивал в чест на Бог Джаганнāтха, по време на който муртито се вози в процесия на огромна колесница.
 • Риг Веда – една от четирите първоначални Веди, съдържаща химни за различни полубогове.
 • Рудра – вж. Шива.
 • Рупа Госвāми – предводител на шестимата госвāми на Врндāвана, които са главните последователи на Шри Чайтанйа Махāпрабху.

С
 • Сагуна – „притежаване на признаци или качества”; по отношение на Върховния Бог терминът посочва, че Той има духовни, трансцендентални качества.
 • Сāдху – светец или Кришна осъзнат човек.
 • Сāма Веда – една от четирите първоначални Веди, съдържаща молитви за жертвоприношения и техните мелодии и ритми.
 • Самāдхи – транс; пълно потъване в съзнание за Бога.
 • Самсāра – цикъл на повтарящо се раждане и смърт в материалния свят.
 • Санāтана-дхарма – вечната религия; преданото служене.
 • Санāтана Госвāми – един от шестимата духовни учители ваишнави, които непосредствено следват Шри Чаитанйа Махāпрабху и представят системно ученията Му.
 • Санкиртана – групово възпяване на Бога, по-специално чрез повтаряне на святото Му име.
 • Саннйāса – жизнено стъпало на отречението заради духовен напредък.
 • Саннйаси – човек, който е приел жизненото стъпало на отречението.
 • Санкхйа – (1) аналитично разграничаване на душата и материята, клон от философията, който се занимава с анализа на елементите в материалния свят; (2) пътят на преданото служене, както е описан от Бог Капила, сина на Дева хути.
 • Сāрвабхаума Бхаттāчāрйа – велик учен, който бил победен като философ от Бог Чаитанйа Махāпрабху и лед това се отдал на Бога като Негов ученик.
 • Сатйа-йуга – ведическа историческа епоха (първата и най-добрата в цикъла от четирите последователно деградиращи епохи), характеризираща се с духовно напреднала човешка цивилизация. вж. още Йуги.
 • Сат – вечен, вж. още сат-чит-ананда
 • Саттва-гуна – гуната на доброто.
 • Сат-чит-āнанда – съвършено духовно съществуване, което е вечно (сат), изпълнено със знание (чит) и с щастие/блаженство (ананда).
 • Свāми – човек, който е напълно способен да контролира сетивата си; човек,който е приел жизненото стъпало на отречението.
 • Сваргалока – райските материални планети, обителта на полубоговете.
 • Сварупа – първоначалната духовна форма или органически присъщата на душата позиция.
 • Смаранам – помнене (на Бог Кришна) с преданост, една от деветте основни форми на бхакти-йога.
 • Смрти – разкрити писания, допълнения към Ведите, напр. Пурāните.
 • Субхадрā – вж. Джаганнāтха, Баладева и Субхадрā.
 • Сампрадая – училище за посвещения.
 • Спхурана – неизразимо, но осезаемо усещане в сърдечния център.

Т
 • Тамас – материалната гуна на невежеството, характеризираща се с невежество, бездействие и лудост.
 • Тамо-гуна – гуната на невежеството, вж. Тамас.
 • Тапасйа – въздържание; материални неудобства, приемани с цел постигане на духовна реализация.
 • Тхāкура Бхактивинода – вж. Бхактивинода Тхāкура.
 • Третā-йуга – вж. Йуги.

У
 • Упанишади – сто и осем философски трактата, които са във Ведите, предназначени да приближат ученика до разбирането за личностната природа на Абсолютната Истина.
 • Ученията на Бог Чаитанйа – резюмирано изследване от Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда върху книгата Чаитанйа-чаритāмрта.
 • Упасана канда – предано служене

Х
 • Харе (Харā) – вж. Рāдхā.
 • Хари – Име на Върховната Божествена Личност, което означава „този, който отстранява всички препядствия за духовния напредък”.
 • Харидāса Тхāкура – велик преданоотдаден на Бог Чаитанйа Махāпрабху, известен с това, че повтарял святите имена на Бога триста хиляди пъти дневно.
 • Хари-киртана – вж. киртана.
 • Хари-вамша – допълнение към Махабхāрата.

Ч
 • Чаитанйа Махāпрабху – инкарнация на Бог Кришна през епохата на Кали, която се появява в Навадвипа, Западен Бенгал, в края на петнадесети век и въвежда йуга-дхарма (основната религиозна система за епохата) – груповото повтаряне на святите имена на Бога.
 • Чаитанйа-чаритāмрта – биография на Шри Чаитанйа Махāпрабху, написана от Кришнадаса Кавираджа на бенгалски в края на шестнадесети век.
 • Чайтйа-гуру – Върховният Бог, който съветва напредналия преданоотдаден отвътре, в сърцето му.
 • Чандāла – кучеядец; непринадлежащ към никаква каста.
 • Чандра – божество, което господства на Луната (Чандралока).
 • Чāнура – могъщ боец и слуга на демоничния Камса; убит от Бог Кришна, когато Кришна бил момче.
 • Чāрвака – философ атеист, чийто девиз бил: „Проси, взимай заем или кради, но намери начин да се наслаждаваш на материалния живот!”
 • Чāтурмāсйа – спазване на самоограничения по време на дъждовния сезон в Индия.
 • Чит – изпълнено със знание, вж. още сат-чит-ананда.
 • Чхāндойа Упанишад – вж. Упанишади.

Ш
 • Шабда-брахма – Ведите, смятани за духовна звукова вибрация.
 • Шалийа – чичо на братята Пандави, който се сражава срещу тях на бойното поле Курукшетра.
 • Шанкара (Шанкарāчāрйа) – велик философ, който е създал учението за адваита (недуализма), като подчертава безличностната природа на Бога и еднаквостта на всички души с недиференцирания Брахман.
 • Шāрирака-бхāшйа – известен коментар от Шанкарāчāрйа върху Ведāнта-сутра, в който е представена монистичната му теория.
 • Шāстра – разкрито автентично писание; ведическа книга.
 • Шива – полубогът, който управлява гуната на невежеството (тамо-гуна) и унищожава материалния космос.
 • Шикшāштака – осем молитви наставления, написани от Бог Чаитанйа Махāпрабху.
 • Шлока – цялостно даден санскритски стих.
 • Шраванам – слушане за Бога; една от деветте основни орми на предано служене.
 • Шраддхā – вярата, необходима за смирено слушане от истински авторитет.
 • Шри, Шрила, Шримати, Шрипāда – титли; вж. конкретното име след титлата.
 • Шри-кшетра – вж. Джаганнāтха Пури.
 • Шриваса Тхакура – главен придружител на Бог Чаитанйа Махāпрабху.
 • Шримад-Бхāгаватам – Пурāна, или история, специално написана от Вйасадева, за да даде задълбочено разбиране за Бог Шри Кришна; „безупречно чистата Пурāна”, която се занимава изключително с чистото предано служене на Върховния Бог.
 • Шринивāса Ачāрйа – велик духовен учител ваишнава и непосредствен последовател на Рупа, Санāтана и Джива Госвāми.
 • Шрути – първоначалните четири Веди, Упанишадите и Ведāнта-сутра.
 • Шудра – член на класата на работницие, която е една от четирите класи според ведическото разделение на обществото.
 • Шукадева Госвāми – мъдрецът, който разказва Шримад-Бхāгаватам на цар Парикшит точно преди смъртта му.


Я
 • Яма – себеконтрол, първото стъпало в стълбата на осемчленната йога; въздържане от лъжене, убиване, крадене, похот и алчност.
НАГОРЕ ↑Източник: http://vrindabg.com/basics-of-bhakti-yoga/glossary/

 .